Welcome to MITSO 14 Ocak 2021, Perşembe
ANNOUNCEMENTS

Cooperatives

Kooperatifler
 
Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir.
 
Kooperatif Ana sözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar
 
  • Kooperatifin adı ve merkezi,
  • Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
  • Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
  • Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az ¼’ünün peşin ödenmesi,
  • Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
  • Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
  • Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,
  • Kooperatifin temsiline ait hükümler,
  • Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,
  • Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.
arrow2 DD-33-KOOPERATİF KAYIT VE TESCİLİNDE İSTENEN EVRAKLAR
arrow2 DD-34-KOOPERATİF GENEL KURUL TESCİLİNDE İSTENEN EVRAKLAR
arrow2 DD-35-KOOPERATİF TASFİYE İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR
arrow2 DD-36-KOOPERATİF KAPANIŞINDA İSTENEN EVRAKLAR